წერილები

GeoTeX განახლება [1]

GeoTeX განახლება: შესწორება და ბიბლიის მაგალითი

ავტ. admin იან 23, 2015 - 02:57 PM

შესწორდა ქართული კოდირების ფაილი. არეული იყო TeX ასომთვრული  იოტა და ჰე მერვეს მაკროსები. გადაიტვირთეთ და გადააწერეთ ძველ ფაილს. t8menc.dfu [2]

ეს ხარვეზი გამოჩნდა ბიბლიის "დაბადების" წიგნის გაკეთებისას.

"დაბადება" მცხეთური ხელნაწერის მიხედვით. [3]  გამოყენებულია შემდეგი TeX შესაძლებლობები: თავების ნუმერაცია ასომთვრულით, პარაგრაფების დანომრვა.
"ႣႠ" სიმბოლოს იმიტაცია \kern ბრძანების გამოყენებით:
პრეამბულაში:

\newcommand{\dac}[3]{{ {{\color{Crimson}\large #1}\kern-0.68em \raisebox{#3}[0em][0em]{\tiny #2}}}\kern0.6ex}

ტექსტში:

\dac{Ⴃ}{Ⴀ}{0.13em}

 

 
Links
  1. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=view&lang=ka&prop=Main&cat=33
  2. http://tex.tsu.ge/files/t8menc.dfu
  3. http://tex.tsu.ge/files/dabadeba.pdf
  4. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=display&lang=ka&sid=8&theme=Printer