წერილები

GeoTeX განახლება [1]

GeoTeX განახლება: GeoTeX-0.91 + დოკუმენტის შაბლონი

ავტ. admin აპრ 17, 2014 - 05:04 PM

დაიდო ახალი ვერსია:

1. შესწორდა ორი ხარვეზი babel ენის ფაილებში: ა) არ მუშაობდა ნუმერაცია ასომთავრულით. ბ) რუსუთან ერთად მუშაობისას იძლეოდა შეცდომას რომ 1 ცვლადი უკვე განმარტებულია.

2. ამ პაკეტში არის როგორც ბაბელის ასევე დამარცვლა გადატანის ფაილებიც

3.thesis.tgz [2] ესაა პატარა შაბლონი საკურსოს, სამაგისტრო ნაშრომის, თეზისის დასაწერად: ნაჩვენებია რა პაკეტები

უნდა ,,ჩაირთოს“ ქართულისათვის. ფორმულების ნუმერაცია ქართული ანბანით. ბიბლიოგრაფიის დამატება და ინდექსირება.

ფაილები შეგიძლიათ გადაიტვირთოთ აქედან [3]

 

 
Links
  1. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=view&lang=ka&prop=Main&cat=33
  2. http://tex.tsu.ge/files/thesis.tgz
  3. http://tex.tsu.ge/files/?C=M;O=D
  4. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=display&lang=ka&sid=5&theme=Printer